روز ملی کیفیت

كیفیت‌ به‌ معنای دستیابی به ‌استانداردهای ‌از پیش ‌تعیین ‌شده‌ است. با توجه‌ به‌ این‌ تعریف‌ ابتدا استانداردهای تولید محصول‌ یا ارایه ‌خدمت‌ مشخص‌ شده‌‌ و سپس ‌فعالیت ها در جهت‌ دستیابی به‌ این‌استانداردها انجام‌ می شود و استانداردها را برای داده ‌ها شامل ‌:مواد، نیروی انسانی، تجهیزات‌، فضا، پول‌ و فرآیندها در نظر می گیرند.
عالی‌ ترین مرجع تصمیم‌ گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاست‌ گذاری می‌ باشد و مطابق نظام‌ نامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده‌دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری را در طرح‌ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می‌نمایند.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap