مولف ژان لوک اویر در مقدمه کتاب درباره بیمه های اشخاص می نویسد: بیمه های اشخاص همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه،

همانگونه که از نامش پیداست پیشامدهایی را دربرمی گیرد که بطور مستقیم به شخص انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه، پیشامدهای موردنظر همانگونه که از موارد مذکور نتیجه گیری می شود، همیشه جنبه خسارتی ندارد مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص جنبه تمام مشخص دارند. کتاب “بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص” در دو بخش ترجمه شده است؛ عنوان بخش اول به بیمه عمر اختصاص یافته است و این بخش مشتمل بر دو فصل با عناوین حقوق عام بیمه عمر، بیمه عمر گروهی و بیمه عمر توده مردم می باشد. در بخش دوم که به سایر بیمه های اشخاص پرداخته است شامل سه فصل با عناوین قواعد کلی بیمه حوادث اشخاص و بیمه درمان، بیمه حوادث بدنی و بیمه درمان است.

بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap