بیمه گر
:
بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد 

بيمه‌گذار
:
بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه طرف تعهد بيمه‌گر است و شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان، مال و مسئوليت خود و يا ديگري را براي مدت مشخص و معيني تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. ورد بيمه: 
مورد بيمه مي‌تواند شخص، شيء، يا مسئوليت باشد. چنانچه مورد بيمه شخص باشد بيمه‌گر در مقابل فوت، حيات، بيماري، از كارافتادگي و نقص عضو بيمه شده متعهد خواهد بود

مبلغ بيمه شده
:
مبلغ بيمه شده (در بيمه اموال) ارزش واقعي شي مورد بيمه بوده يا مبلغي است كه بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت وقوع حادثه تا آن ميزان به بيمه‌گذار يا ذينفع قرارداد بيمه خسارت بپردازد. در بيمه اموال مبلغ بيمه شده بايد معادل ارزش مال بوده و در صورتي كه مبلغ بيمه كمتر از مبلغ واقعي باشد خسارت به نسبت مبلغ بيمه به مبلغ واقعي پرداخت خواهد شد. در بيمه اشخاص از آنجا كه جان انسان قابل تبديل به پول نيست هر مبلغي را كه بيمه‌گذار تعيين نمايد در صورتي كه مورد موافقت بيمه‌گر قرار گيرد در صورت وقوع خطر مرود تعهد، بيمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذينفع يا بيمه‌شده خواهد بود. 
حق بيمه
:
حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد تا در مقابل، بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت زيان وارده را جبران كند و يا مبلغي به بيمه‌گذار و يا ذينفع از قرارداد يا اشخاص ثالث بپردازد حق بيمه را بهاي خطر مي‌نامند و مبلغ آن بستگي به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد. سارت يا غرامت: 
خسارت عبارتست از زيان وارده به مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادثه ايجاد مي‌شود و جبران آن در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد در بعضي موارد تعهد بيمه‌گر ممكن است بدون وقوع حادثه نيز تحقق پيدا كند مانند پرداخت سرمايه بيمه در انتهاي مدت در صورت حيات بيمه شده (در بيمه عمر و پس‌انداز) و يا برقراري مستمري بازنشستگي و نظاير آن. 
فرانشيز
 :
(به مبلغي از خسارت گفته مي‌شود كه به عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت به آن تعطر يا موضوع بيمه شده :
خطر به امري گفته مي‌شود كه در صورت وقوع آن بيمه‌گر موظف به انجام تعهد خود مي‌گردد مثل آتش‌سوزي، سيل، سرقت، سقوط هواپيما، تصادف اتومبيل، فوت انسان و نظاير آن. لحاقي:
الحاقيه: ورقه‌اي است كه بعد از صدور بيمه نامه ممكن است توسط بيمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بيمه‌نامه بيمه‌گذار درخواست تغييراتي در بيمه‌نامه بنمايد اين تغييرات توسط اوراق الحاقي انجام مي‌گيرد صدور الحاقي بجز مواردي كه طبق شرايط بيمه‌نامه براي بيمه‌گر پيش‌بيني شده بدون موافقت كتبي بيمه‌گذار انجام نمي‌شود مگر در درجات بيمه‌نامه اشتباهي رخ داده باشد كه بيمه‌گر شخصاً نسبت به تصحيح آن با صدور الحاقي اقدام خواهد نمود. 
شرايط بيمه‌نامه
 :
مجموعه شرايط بيمه‌نامه كه درباره اساس قرارداد، وظايف و تعهدات طرفين قرارداد استثنائات و ساير شرايط حاصل بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار به موجب قانون و مقررات بيمه‌اي تنظيم مي‌گردد، شرايط بيمه‌نامه ناميده مي‌شود كه داراي دو قسمت به شرح زير است. 
الف) شرايط عمومي بيمه‌نامه: 
شرايط عمومي بيمه‌نامه به شرايطي گفته مي‌شود كه كاربردي عام دارد و غالباً در متن بيمه‌نامه درج مي گردد و ناظر به مقررات آمره قانون بيمه بوده و طرفين قرارداد ملزم به رعايت مفاد آن مي‌باشند. 
ب)‌شرايط خصوصي بيمه‌نامه
: 
شرايط خصوصي بيمه‌نامه توافق‌هاي خاصي است كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار مورد موافقت قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت با شرايط عمومي بيمه‌نامه شرايط خصوصي ارجحيت دارد. 
پرتفوی حق بیمه:به مجموع حق بیمه بیمه نامه هایی که بیمه گر در سال صادر میکند اطلاق میگردد.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap