شرکت “حمایت از حقوق بیمه گزاران زندگی ژاپن” در اول دسامبر سال ۱۹۹۸ تاسیس شد تا در صورت ناتوانی شرکت های بیمه از ایفای تعهدات خود، از حقوق بیمه گزاران حمایت کند. تمامی شرکت های بیمه فعال در ژاپن عضو این شرکت هستند. همچنین دولت ژاپن برای حمایت از حقوق بیمه گزاران غیرزندگی در دسامبر سال ۱۹۹۸ نیز شرکت “حمایت از حقوق بیمه گزاران غیرزندگی” را تاسیس کرد.
هدف از تشکیل این شرکت این است که در صورت ورشکسته شدن یک شرکت بیمه، شرکت حمایت از حقوق بیمه گزاران غیرزندگی به شرکت جایگزین کمک مالی ارایه کند تا بتواند تعهدات شرکت ورشکسته را ایفا کند و در صورتی که شرکت جایگزینی وجود نداشت، شرکت حمایت از حقوق بیمه گزاران غیرزندگی خود تعهدات را برعهده می گیرد.
براساس قانون بیمه ژاپن، تمامی شرکت های بیمه غیرزندگی بیمه گران خارجی و بیمه لویدز باید به عضویت این شرکت درآیند.
این در حالی است که در کشور ما بیمه مرکزی نقش حمایت از بیمه گزاران را بر عهده دارد که تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله دارد،امید است که با بکارگیری و مدیریت افراد متخصص و کاردان بتوان نقش موثرتری در توسعه فرهنگ بیمه های زندگی ایفا کرد.در حال حاضر اکثریت مردم کشور ما با بیمه های زندگی و نقش تعیین کننده آن بر امنیت و آرامش خانواده آگاه نیستند که این مستلزم ایفای نقش نهادهای مسئول خصوصی و دولتی در معرفی و فرهنک سازی بیمه های عمر میباشد.

بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap