سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده اول بعلاوه کل ارزش بازخرید بیمه نامه تا لحظه فوت به استفاده کنندگان فوت بیمه شده اول تعلق میگیرد و فقط سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده دوم به استفاده کنندگان فوت بیمه شده دوم تعلق میگیرد و بیمه نامه پایان می یابد.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap