فقط درصورت وقوع خودكشي در دوسال اول قرارداد ، سود متعلقه به ذينفع پرداخت ميشود ولي اگر خودكشي پس از دوسال از تاريخ قرارداد رخ دهد كليه شرايط قرارداد پابرجا بوده و غرامات پرداخت ميگردد.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap